Data protection

Cuborum English Bt Adatvédelmi Szabályzat

  Hatályos: 2018. május 28. napjától
  A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban.
  Jelen adatvédelmi szabályzatot és annak irányelveit a GDPR Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény határozza meg.

  • A kezelt adatok
   Az oldalon ( cuborum.com ) megadott személyes adatokat biztonságos adatbázisban tároljuk, a legteljesebb diszkréció mellett. A személyes adatokat a rendeléseket teljesítő üzemeltető (a későbbiekben: adatkezelő) a rendelések, szolgáltatások feldolgozása és megrendelt termékek, nyeremények mielőbbi célba juttatása, intézése érdekében tárolja.
   A www.cuborum.com honlap használatával a látogató elfogadja a jelen adatvédelmi irányelveket, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatvédelmi irányelvekkel összhangban kezeli az adatkezelő. A honlap látogatása során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk a felhasználóról, amelyeket a látogató önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek.
   Az Adatkezelő a honlapján a látogatás, böngészés folyamán nem gyűjt személyes adatokat kizárólag abban az esetben, amennyiben a honlap látogatója mint az adatvédelem érintettje azt önkéntesen adja meg kapcsolatfelvétel, regisztráció, online vásárlás vagy kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele céljából.
   Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.
  • Az adatkezelés célja
   • Kapcsolatfelvétel céljából:
    Név, E-mail cím, Telefonszám
    Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a kapcsolatfelvétel céljából történő megadásához, illetve a kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében történő megadásához. Adatait alapértelmezésben töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnik, illetve ha az érintett, a hatóság illetve a bíróság másként nem rendelkezik. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk ajánlatot tenni Önnek, kapcsolatot tartani Önnel, válasz ajánlatot küldeni Önnek.

   • Marketig hírlevelek küldése céljából:
    Név, E-mail cím
    Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a hírlevél céljából történő megadásához, marketingajánlatok küldéséhez, promóciók felkínálásához. Adatait kérésére hírlevél adatbázisunkból töröljük, utána a továbbiakban nem küldünk Önnek hírlevelet. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

   • Termékek vagy szolgáltatások megrendelése céljából:
    Név, E-mail cím, Számlázási cím, Házhoz-szállítási cím
    Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a megrendelt termék/ek vagy szolgáltatás/ok teljesítése céljából történő megadásához, illetve az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása érdekében megadott adatkezeléshez, ami a kereskedő (itt: Cuborum English Bt) és a fizetési szolgáltató (Barion Payment Zrt.) rendszere között zajlik le. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja megrendelni a kívánt terméket vagy szolgáltatást, ezáltal nem tudjuk Önnek elküldeni a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást.

   • Honlapon való regisztráció céljából:
    Név, E-mail cím, Jelszó
    Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a honlapon való regisztráció céljából történő megadásához. Adatait kérésére adatbázisunkból töröljük, utána nem tudja igénybe venni a honlap szolgáltatásait. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja igénybe venni a honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait .

   • Nyereményjátékon való részvétel céljából:
    Név, E-mail cím
    Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a nyereményjátékon való részvétel céljából történő megadásához, hogy a játék során kisorsolt nyeremények nyertesei egyértelműen beazonosíthatóak legyenek és a weboldal üzemeltetője tudja értesíteni a nyerteseket. A meghirdetett nyereményjátékok részvételi feltételei minden nyereményjáték esetében megegyezőek. Adatait kérésére adatbázisunkból töröljük, így nem vehet részt a nyereményjátékban. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud részt venni a nyereményjátékban .

   • Statisztika céljából:
    Honlapunk a Google Analytics szolgáltatást használja, további információt erről a következő linken érhet el: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
    Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul a Google szolgáltatások használatához.

   ( vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például tudományos kutatás céljára )

  • Az adatkezelés jogalapja
   A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:
   • az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulásával; vagy
   • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos megkeresés teljesítéséhez; vagy
   • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, vagy
   • a szolgáltató jogos érdekén alapul az adatkezelés.
   Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
   Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, amennyiben azt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé és indokolttá teszik.
   A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul, valamint az EU Parlament és Tanács 2016/679.sz. GDPR rendeletének előírásai szerint.
  • Az adatkezelés módja
   Az adatkezelés elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
  • Az adatkezelés időtartama
   A személyes adatait az Ön kérésére töröljük a rendszerből, vagy a továbbiakban névtelenül jelennek meg, ezáltal már nem lehet Önt azonosítani. A törlésére vonatkozó igényét a cuborum@gmail.com címre küldött e-mailben kérheti (fontos, hogy arról a címről küldje a levelet, amellyel regisztrált) és a Cuborum English Bt legfeljebb 15 napon belül törli az adatokat indokolatlan késedelem nélkül. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, vagy adatok kezelésére vonatkozó engedély visszavonásáig áll fenn. Az adatkezelési tevékenység azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
   Az egyes informatikai rendszerek által, a honlap oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos Számviteli törvényben meghatározott időszakra. A személyes adatainak kezelésére a Számvitelről szóló 2000.évi C.törvény ("Számviteli törvény") 169.§ (1) bekezdésében meghatározott megőrzési időnek való megfelelés érdekében 8 évig kerül sor.
  • Az adatokhoz hozzáférők köre
   Megrendelés/vásárlás esetén a Felhasználó (Vásárló) tudomásul veszi, hogy a Cuborum English Bt, mint Adatkezelő által üzemeltetett www.cuborum.com honlap felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.épület 5/5), mint adatfeldolgozó részére. A Barion rendszerén keresztül végrehajtott online bankkártyás fizetések esetén a bankkártya adatok a kereskedőhöz (Cuborum English Bt) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt állóintézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az adatfeldolgozónak: vásárló neve, email címe, vásárlási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ Barion tárca tájékoztató vásárlóknak: https://www.barion.com/hu/tarca/
   A szerver által rögzített látogatási statisztikákhoz kizárólag a Cuborum English Bt ezen adatok elemzésével megbízott munkatársai férnek hozzá. A felhasználói adatbázishoz a Cuborum English Bt megbízott munkatársai férnek hozzá.
   A tárolt személyes adatokat a Cuborum English Bt nyilvánosságra nem hozza, harmadik félnek nem továbbítja, kivételt képez ez alól a törvény által szabályozott kötelező adattovábbítás, valamint a küldemény eljuttatása érdekében a postai szolgáltatást nyújtó fél. A Cuborum English Bt. minden esetben megvizsgálja az adattovábbítást megelőzően, hogy az adott esetben érvényes e a törvény hatálya és a jogalap érvényesíthető e.
   Az adatfeldolgozó/k csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult/ak az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó/k igénybevétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.
  • Jogorvoslati, rendelkezési jogok
   Bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszéki eljárást kezdeményezni, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is a: 1530 Budapest, Pf.:5. postai címen, vagy elektronikus formában az ugyfelszolgalat@naih.hu levelezési címen, vagy a +36 (1) 391-1400 telefonszámon.
   NAIH címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a cuborum@gmail.com e-mail címen.
  • A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
   A felhasználó személyes adatainak felhasználásáról tájékoztatást és helyesbítést kérhet, gyakorolhatja a tiltakozási joggyakorlását, személyes adatainak törlését kérheti, az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, illetve a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához , és élhet a zároláshoz való jogával. Ezen irányú igényeit írásban kérheti a cuborum@gmail.com e-mail címen vagy postai úton Cuborum English Bt 1188 Budapest Tölgy utca 3. címen, melyre az üzemeltető 15 napon belül megadja a megfelelő tájékoztatást a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
  • Az adatok tárolása
   A Cuborum English Bt az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik. A Cuborum English Bt számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.
   A Felhasználó a megrendeléskor vagy egyéb regisztrációkor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendelés, szolgáltatás, házhoz-szállítás teljesítése érdekében az adatait kezelje. Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. Az adatlapon kötelezően megadott adatok esetében az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének irányelvei maradéktalanul érvényesüljenek. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat kifejezetten védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő törlés és hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok kezelése ténylegesen az Adatkezelő telephelyén történik.
  • Az adatkezelés biztonsága
   Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
   • a személyes adatok védelme érdekében szükség esetén a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
   • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
   • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
   • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
  • Az adatkommunikáció és a honlap biztonsága
   A honlap működése és adatkommunikációja hitelesített és biztonságos 128 bites SSL/TLS titkosítású fejlett kapcsolati technológián alapul. A honlap látogatása során a Felhasználó számítógépe és az Adatkezelő webszervere között generált adatforgalom, valamint a honlapon megadott személyes adatok, szabványosan titkosított eljárással, titkosító adatkulcs felhasználásával közlekednek az interneten. Az alkalmazott technológia megnehezíti az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, adatlopást és az adatforgalom lehallgatást, valamint biztonságossá teszi a honlap használatát. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít informatikai rendszerének, honlapjának és levelező rendszerének stabilitására, biztonságára, vírusmentességére, valamint a rendszereihez való illetéktelen hozzáférés megelőzésére. Ennek érdekében vírusellenőrző programot, valamint tűzfalat üzemeltet, webszervere üzemeltetése biztonságos szerver teremben történik, ellenőrzött körülmények között, jogosulatlan virtuális és fizikai hozzáférés biztosítása mellett. Az Adatkezelő nem tud felelősséget vállalni az esetleges vírus vagy a rendszereink hibás működése, illetve leállása okozta károkért, kellemetlenségekért, ugyanakkor minden tőle telhető erőfeszítést megtesz a hiba mielőbbi elhárítása érdekében.
  • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
   Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
   Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
   • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
   • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
   Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
  • Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
   Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
  • Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
   A Cuborum English Bt fenntartja a jogot,hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
  • Fontos figyelmeztetések
   Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.
   Amennyiben weboldalunk bizonyos tartalmát olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a Facebook, Twitter, személyes adatai ( például neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Cuborum English Bt iránt ) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a Facebook , Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak, beleértve az adatvédelmi szabályzatot is. A Cuborum English Bt nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Cuborum English Bt Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.
   A Cuborum English Bt kijelenti, hogy 14 év alatti személyek számára nem küld marketing ajánlatokat, promóciós anyagokat. 16 év alatti személyeknek csak a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával küldünk promóciókat tartalmazó hírlevelet.
  • Adatvédelmi nyilvántartási adatok
   Weboldal elérhetősége: www.cuborum.com
   Adatkezelő: Cuborum English Bt
   Üzemeltető neve: Cuborum English Bt
   Székhely: 1188 Budapest, Tölgy utca 3.
   Levelezési e-mail cím: cuborum@gmail.com
Jogi nyilatkozat
 • A weboldal tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Ezen információk teljességéért vagy helyességéért azonban nem vállalunk garanciát, illetve nem vállalunk felelősséget a honlapon történő esetleges hibákért sem. A weboldalt mindenki saját felelősségére használja. A számítógépes rendszerben bekövetkező esetleges késedelemért, hibáért, hiányos információ áramlásért a Cuborum English Bt nem tehető felelőssé. Saját gépe védelme érdekében javasolt vírusirtó program letöltése.
Felelősség kizárása
  harmadik fél oldalaira vonatkozóan
 • Az internetes megjelenés oldalai kapcsolódásokat is tartalmaznak az Internet más weboldalaihoz, melyeket harmadik fél tart karban, és melyek tartalma a Cuborum English Bt számára nem ismert. A Cuborum English Bt csak hozzáférést közvetít ezekhez a weboldalakhoz és nem vállal felelősséget azok tartalmáért.


Angol Bolt angol oktatás minden szinten fizetés barion rendszeren