Terms and Conditions

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Lakossági és egyéni tanfolyamok általános feltételei


Képzéseinkre való beiratkozáskor, amely nyilvántartásba vételt, tandíjfizetést és a szerződés megkötését jelenti, a megrendelő (tanuló) és a képzést szervező Cuborum English Bt. (nyelviskola) között jogviszony jön létre, melynek részletei az alábbiak:


 • 1. A képzés díja tartalmazza a szükséges tananyagok árát. A tananyagot kizárólag a szerződés tényleges befejezéséig áll módunkban biztosítani. A tanfolyam anyaga szerzői jogvédelem alatt áll, különösen a sokszorosításokra, fordításokra és más elektronikus médiákba való bevitelre és feldolgozásra vonatkozik a szerzői jogi védelem. Információk vagy adatok sokszorosításához, különösen szövegek, szövegrészek vagy képanyagok használatához előzetes írásos hozzájárulás szükséges. A tanóra alatt és helyszínén kép és / vagy hangfelvételt készíteni a képzést szervező hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.

 • 1.1. A képzés díját a Megrendelő előre köteles megfizetni a tanfolyam meghirdetett kezdési időpontja előtt legalább 11 munkanappal a Cuborum English Bt. erről szóló számlája ellenében banki átutalással, vagy készpénzzel történő fizetés útján. Az aktuális díj befizetéséig a tanfolyam nem kezdhető meg, avagy nem folytatható tovább. A tanfolyami díj befizetésével szerződéses jogviszony jön létre ezen ÁSZF alapján.

 • 1.2. A befizetési határidő lejárta után is elfogadunk jelentkezést, amennyiben van még hely az adott csoportban, de ebben az esetben 10%-os késedelmi díjat számolunk fel.

 • 1.3. A honlapunkon található Kapcsolatfelvételi Űrlapon keresztül történő jelentkezés kizárólag előzetes érdeklődésnek minősül, nem beiratkozásnak. Nyelviskolánknak a tanfolyamokkal kapcsolatosan írt bármilyen elektronikus levél, üzenet nem minősül online jelentkezésnek.

 • 1.4. A képzést szervezővel érvényes szerződéses jogviszonyban lévő tanulóinknak a soron következő modulra történő tandíj befizetésének határidejét mindig az aktuális díjbekérőn vagy számlán tüntetjük fel, illetve írásban is értesítjük róla.

 • 2. Hiányzás, vagy egyéb távolmaradás esetén a Felek úgy tekintik, mintha a résztvevő a tanfolyamon részt vett volna, a befizetett díjrészlet összege visszafizetésre nem kerül. Halasztási kérelmet csak normál (general) 12 vagy 16 hetes tanfolyamra járók adhatnak be olyan indokolt esetekben, mint kórházi kezelés, külföldi utazás, külföldi munkavégzés, stb., amikor is mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 tanéven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell a képzést szervező felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt írasbani bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami bont ez alapján kiadja.

 • 2.1.A képzést szervezőt kizárólag az oktató betegsége, ünnepnapok, vagy előre nem látható akadályoztatása esetén illeti meg az óralemondás joga. Ezen esetekben a képzést szervező vállalja, hogy a résztvevőt/Megrendelőt értesíti, az elmaradt órák pedig a Felek által megbeszélt időpontban pótlásra kerülnek az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.

 • 2.1.1. Az elkezdett óra/ órák megtartottnak minősülnek, ha a képzésben résztvevő/Megrendelő kérésére a tanóra/ tanórák megszakad/nak bármilyen indok alapján. Ha a képzést szervező részéről történik ugyanez, akkor az órák pótlásra kerülnek a felek által egyeztetett időpontban az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.
  20%-ot meghaladó mulasztás esetén nem áll módunkban, kiállítani a tanfolyam elvégzéséről szóló látogatási igazolást. A tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás kiállítását és az ezzel összefüggésben lévő adminisztrációs feladatokat csak külön díjazás ellenében vállalja a képzést szervező.
  A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a képzésben résztvevőt a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére.

 • 2.1.2. A képzést szervező a tanfolyamon való részvételt minden alkalommal jelenléti íven rögzíti. A jelenléti íveket vagy azok másolatait a tanfolyam végén csatolmányban kérésre külön díjazás ellenében a képzést szervező megküldi a Megrendelő részére. A tanfolyam első napján a hallgatókkal szerződést kötünk.

 • 2.1.3. A lemondott magánórákat csak abban az esetben pótolja a képzést szervező, ha a lemondás a Megrendelő részéről 24 órával az órakezdés előtt történik meg írásban, illetve a hétfői napokon megtartandó órákat előző hét péntek 16 óráig lemondja a Megrendelő szintén írásban. A szabályosan lemondott órát csak az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt tudjuk pótolni. A képzést szervező nem köteles egynél több időpontot felajánlani a pótóra megtartására. A pótóra lemondása vagy igénybe nem vétele nem jár további pótlási lehetőséggel.

 • 2.1.4. A magánórákat igénybevevő Megrendelő az érintett díjrészlettel rendezett időszak összes óráinak 21%-át meg nem haladó óraszámot jogosult lemondani és pótórát kérni helyette.

 • 2.2. Ha a képzésben résztvevőről egyértelműen megállapítható, hogy beteg (különös tekintettel a felső légúti fertőzésekre, hányás, hasmenés, ájulásos illetve bőrkiütéses tünetek esetén) részére az óra nem kerül megtartásra a további megfertőzéseket elkerülendő, és az oktatónak joga van a beteg tanulót/résztvevőt elküldeni az óráról, a tanóra megtartottnak minősül számára.

 • 2.3. A képzést szervező a tanfolyamdíjat egészségügyi vagy bármely más okokból megszakított illetve lemondott tanóra/ tanórák esetén sem téríti vissza.

 • 2.4. A képzésben résztvevő vállalja, hogy felkészülten vesz részt a tanórákon, az értékeléseken.

 • 2.4.1. A képzésben résztvevő köteles a képzést szervezőt minden olyan körülményről (tanulási nehézségek, tanulási zavarok, tanulási akadályozottság ) haladéktalanul értesíteni, amely a képzést szervező feladatának eredményességét vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A Megrendelő és a képzésben résztvevő felek felelősséggel tartoznak az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

 • 2.5. A képzést szervező vállalja, hogy a mulasztott tanórák anyagát biztosítja a képzésben résztvevőnek hiányzás esetén az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.

 • 2.6. A képzésben résztvevő kérheti az elvesztett tanórai anyagok pótlását a képzést szervezőtől külön díjazás ellenében kizárólag az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.

 • 2.7. Megrendelő / a képzésben résztvevő kérheti a képzést szervezőtől a tanfolyam elvégzését igazoló oklevél kiállítását külön díjazás ellenében, kizárólag az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt. Az oklevelet csak a tanfolyam elvégeztével, a záróteszt megírása után áll módunkban kiállítani.

 • 2.8. A résztvevő/ Megrendelő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt bekövetkezett adatváltozásait a képzést szervezőnek írásban bejelenti.

 • 2.9. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzést szervező egyoldalúan felbontja a szerződést, ha a résztvevő/ Megrendelő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a tanfolyam sikeres megtartását, vagy a tanfolyam idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el, különösképpen, ha az oktatót zaklatja, fenyegeti, egészségét / életét veszélyezteti, másokat akadályoz a tanulásban, illetve anyagi vagy erkölcsi kárt okoz a képzést szervezőnek. Ez esetben a résztvevőnek/ Megrendelőnek semmilyen pénz visszaigénylési követelése nem lehet.

 • 3. A szerződés megszűnését vonja maga után, amennyiben a képzésben résztvevő órai viselkedésével folyamatosan akadályozza, nagy mértékben zavarja az oktató munkáját, aki nem tudja nyújtani azt a képzési színvonalat, ami által a kívánt nyelvi állapot elérhető.

 • 3.1. A szerződés megszűnését vonja maga után, amennyiben a csoport létszáma egy főre csökken. Ez esetben a résztvevőnek/ Megrendelőnek semmilyen pénz visszaigénylési követelése nem lehet, viszont a képzést szervező az igénybe nem vett szolgáltatásnak a megszűnést követő időszak időarányos tandíját tanfolyami bon formájában kiadja a megmaradt egy főnek, amit egy éven belül lehet felhasználni vagy másra átruházni.

 • 4. Általános (normál) kurzusaink a mindennapi életben használatos nyelvi eszközök egyenlő arányú fejlesztésére szolgálnak. „Hallgató-barát” CPSP tematikánk, grammatikai-mondatszerkesztési fókusszal, logikusan lépésről-lépésre segíti a nyelv elsajátítását, miközben azonnal használható nyelvtudást biztosít. A verbális kommunikáció mellett természetesen nagy hangsúlyt fektetünk az írásbeli készségek fejlesztésére is, miközben a nyelvtant és az új szavakat szövegkörnyezetben, a való életben előforduló példákon keresztül mutatjuk be, modellezzük és tanítjuk meg. Minden esetben csoportjaink tudásszintjétől függ a tananyag összetétele illetve fókuszpontja, haladási sebessége. A nyelvi eszközök fejlesztésének arányait is eszerint határozzuk meg, ami minden esetben a Cuborum English Bt. oktatói és vezetői közösségének együttes döntése alapján zajlik.

 • 4.1. Kurzusaink 12-20 órás, egymásra épülő modulokból állnak, de tanfolyami csoportjainkhoz a kurzus feléig a szintfelmérő teszten megfelelő eredmény elérése esetén menet közben is lehet csatlakozni.

 • 4.2. Kommunikációs gyakorlatainkon és klub napi eseményeinken kizárólag beszédfejlesztésre irányuló és hallott szövegértési gyakorlatokat veszünk hallgatóinkkal. A verbális készségek intenzív és hatékony fejlesztése miatt erősen ajánljuk a részvételt ezeken az eseményeken az általános kurzusainkra járó hallgatóinknak.

 • 4.3. Intenzív tanfolyamaink egy hetesek, tematikájuk mindig igény szerint változó, amit beiratkozás előtt a weboldalunkon és a facebook oldalunkon hirdetünk meg, vagy hírleveleinkben teszünk közzé.

 • 4.4. Egyéb tanfolyamaink speciális, egyedi tematikával rendelkeznek, amit indításuk előtt hirdetünk meg a weboldalunkon, a facebook oldalunkon, vagy egyéb hirdetési felületeken, hírlevelekben.

 • 5. A tanfolyam befejeztével a Felek között a jelen Szerződés megszűnik. Felek a jelen Szerződést kizárólag egyező akaratnyilvánítással, írásban módosíthatják, vagy szüntethetik meg.

 • 5.1. Amennyiben a képzés az óraszám teljesítése miatt a Felek hozzájárulásával a tervezett befejezés előtt zárul, a szerződés a tényleges befejezés napjáig érvényes.

 • 5.2. A résztvevő/ Megrendelő jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés fejlécében szereplő személyes/ céges adatait a képzést szervező az alábbiak szerint őrizze. A képzést szervező jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával megadott személyes / céges adatokat a személyes adatok védelméről szóló 2011. CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, nyilvántartásban őrzi. A személyes / céges adatot a képzést szervező képviseletében eljáró Adatkezelő őrzi, ahhoz másnak hozzáférést nem enged, azt más harmadik személy részére nem továbbítja. A személyes / céges adatokat a képzést szervező addig őrzi, míg a résztvevő/ megrendelő a képzést szervezővel szerződéses jogviszonyban áll, ezt követően az adatok azon részét őrzi tovább, melyeket számára jogszabály előír.

 • 6. A képzést szervező fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett tanfolyamot legkésőbb 30 napon belül változatlan feltételek mellett elindítja, amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban nem tud elindulni a kurzus, mivel nem jelentkezett a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszámú résztvevő.

 • 6.1. Az üzleti angol nyelv ( Business English, Office English, English at Work ) anyagának az elsajátításához minimum B1-es szintű nyelvtudás szükséges, amelynek meglétét a képzést szervező előzetesen szintfelmérés keretében ellenőrzi. A szintfelmérés ingyenes ebben az esetben, a jelentkező részéről akkor sem jár költséggel, ha a képzés megkezdését a képzést szervező nem ajánlja a számára.

 • 6.2. A képzést szervezővel szerződéses jogviszonyban lévő tanulóink jogosultak a képzést szervezőtől ingyenes konzultációt kérni az eredményesség egyeztetése érdekében, amennyiben a tanfolyammal megjelölt nyelvi állapot elérése számukra nehézségbe ütközik.

 • 6.3. Ha a képzésben résztvevő általános vagy intenzív kurzusra jelentkezik, nem üzleti angol nyelvi tanfolyamra, és előzetes tudásszintfelmérést vagy szaktanári konzultációt kér, azt csak külön díjazás ellenében vállalja a képzést szervező.

 • 7. A képzést szervező vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett feltételekkel elindítja a képzést, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a minimális létszám (normál csoportoknál 3 fő ) nem jönne össze a meghirdetett időpont után legkésőbb 30 napon belül, úgy az alábbi három megoldást ajánlja fel a képzésben résztvevőnek: (i) a tandíj a létszám függvényében megemelkedik – melynek vállalása csakis együttesen történhet és természetesen nem kötelező. (ii) Át lehet menni egy másik, azonos szintű, más időpontban lévő csoportba, ha az adott időszakban van ilyen, vagy várólistára fel lehet iratkozni, illetve (iii) ha egyik fenti megoldás sem felel meg a képzésben résztvevőnek, akkor a képzést szervező maradéktalanul visszafizeti a befizetett tandíjat.

 • 7.1.A meghirdetett tanfolyamok megtartásához tanfolyamtípustól függően legalább 3-6 fő jelentkezése szükséges. Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a hallgatókat. A beiratkozás elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a hallgatókat írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk (e-mail). Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját a Cuborum English Bt. bármely okból megváltoztatja, erről hallgatóinkat a tanfolyam megkezdése előtt írásban is értesítjük.

 • 8. Amennyiben a Megrendelő / a képzésben résztvevő a tanfolyam kezdési napjához képest 10 munkanappal korábban visszamondja a tanfolyamot, úgy a kezelési költség levonásával kapja vissza a tanfolyami díjat. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj 10%-a, de minimum 5000 Ft. 10 munkanapon belüli tanfolyam lemondás esetén a befizetett tanfolyami díj nem jár vissza.

 • 8.1. Egyes időszakos akciós vagy időpont-garanciával ellátott tanfolyamok esetében a tanfolyami feltételek, lemondási és fizetési feltételek módosulhatnak, ezeket az adott akció esetében jelezzük a honlapon, vagy a facebook oldalunkon vagy hírlevélben.

 • 8.2. A tanfolyamtól való visszalépés csak írásos formában történhet és tartalmaznia kell a visszalépés okát.

 • 9. A beiratkozáskor teljes tandíj befizetendő készpénzben vagy banki átutalással, részletfizetésre nincs lehetőség. A beiratkozáskor a jelentkezők sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. A beiratkozást követően, a tanfolyam elindulása után is elfogadunk jelentkezéseket, abban az esetben, ha van hely az adott csoportban. Késői jelentkezés /csoport betelte/ esetén a képzést szervező igyekszik helyet találni a jelentkezőnek, de nem garantálja azt. Várakozó listára a teljes tandíj befizetésével lehet feliratkozni, amivel a képzést szervező garantálja a soron következő csoportba való bekerülést.

 • 10. A képzést szervező nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződés rendkívüli felmondásával, ha az elégtelen szolgáltatási színvonal vagy késedelmes teljesítés vis maior eredménye. A „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a képzést szervező érdekkörén kívül következik be, nem a képzést szervező hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek például sztrájk, blokád, háború, árvíz, földrengés, tűzvész, járvány, terrorcselekmény, karantén korlátozások, közmű szolgáltatások akadozása vagy elégtelen működése, szállítási embargó, stb. Nem minősül vis maiornak a közlekedési akadály, amennyiben az nem egy rendkívüli, nem várt esemény miatt következik be, valamint a képzést szervező munkavállalói által folytatott sztrájk. A vis maior helyzetről a Felek kölcsönösen és haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. Ezen ok / okok miatt elmaradt tanórákat a képzést szervező a Megrendelővel egyeztetett időpontban köteles pótolni.

 • 11. Felelősség kizárása technikai akadályok miatt az online képzések esetén: a képzést szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét a képzésben résztvevő internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a képzésben résztvevő informatikai eszközének meghibásodásából, helytelen beállításából, a résztvevő eszközén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban. Amennyiben a képzést szervező vagy a Tanár informatikai eszköze, internetes kapcsolata nem megfelelő a képzési alkalom megtartására, a képzési alkalmat megismétli a képzést szervező egy közösen egyeztetett időpontban a díjrészlettel rendezett időszak alatt. A képzést szervező nem köteles egynél több időpontot felajánlani a pótóra megtartására. A pótóra lemondása vagy igénybe nem vétele nem jár további pótlási lehetőséggel.

 • 12. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. jogszabályok az irányadók. A Felek a jelen Szerződésből származó esetleges viták eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

 • 12.1. A Feleknek meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a Felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Ha a Felek az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitával kapcsolatban a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai alapján fordulhatnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.