Terms and Conditions

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Céges tanfolyamok általános feltételei


Képzéseink megrendelése, amely nyilvántartásba vételt, tandíjfizetést és szerződés megkötését jelenti, a Megrendelő / képzésben résztvevők és a képzést szervező Cuborum English Bt. (továbbiakban Felek) között jogviszony jön létre, melynek részletei az alábbiak:


 • 1. A képzés díja tartalmazza a szükséges tananyagok árát. A tananyagot kizárólag a szerződés tényleges befejezéséig áll módunkban biztosítani. A tanfolyam anyaga szerzői jogvédelem alatt áll, különösen a sokszorosításokra, fordításokra és más elektronikus médiákba való bevitelre és feldolgozásra vonatkozik a szerzői jogi védelem. Információk vagy adatok sokszorosításához, különösen szövegek, szövegrészek vagy képanyagok használatához előzetes írásos hozzájárulás szükséges. A tanóra alatt és helyszínén kép és / vagy hangfelvételt készíteni a képzést szervező hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.


 • 1.1. A képzés díját a Megrendelő előre köteles megfizetni a Cuborum English Bt. erről szóló számlája ellenében banki átutalással, vagy készpénzzel történő fizetés útján. Az aktuális díj befizetéséig a tanfolyam nem kezdhető meg, avagy nem folytatható tovább. A tanfolyami díj befizetésével szerződéses jogviszony létre jön ezen ÁSZF alapján.

 • 2. A képzésben résztvevő/ k hiányzása, vagy egyéb távolmaradása esetén a Felek úgy tekintik, mintha a résztvevő/k a tanfolyamon részt vett/ek volna.
  A képzést szervezőt kizárólag az oktató betegsége, vagy előre nem látható akadályoztatása esetén illeti meg az óralemondás joga. Ezen esetekben a képzést szervező vállalja, hogy a Megrendelőt / kapcsolattartót értesíti, az elmaradt órák pedig a Felek által megbeszélt időpontban pótlásra kerülnek az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.

 • 2.1. Az elkezdett óra/ órák megtartottnak minősülnek, ha a képzésben résztvevő(k) / Megrendelő kérésére a tanóra/ tanórák megszakad/nak bármilyen indok alapján. Ha a képzést szervező részéről történik ugyanez, akkor az órák pótlásra kerülnek a Felek által egyeztetett időpontban az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.
  2.2. Annak a résztvevőnek, akinek a hiányzása meghaladja a 20%-ot, nem áll módunkban kiállítani a tanfolyam elvégzéséről szóló látogatási igazolást. A tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás kiállítását és az ezzel összefüggésben lévő adminisztrációs feladatokat csak külön díjazás ellenében vállalja a képzést szervező.

 • 2.3. A képzést szervező a tanfolyamon való részvételt minden alkalommal jelenléti íven rögzíti. A jelenléti íveket vagy azok másolatait a tanfolyam végén csatolmányban / másolatban kérésre külön díjazás ellenében a képzést szervező megküldi a Megrendelő részére.

 • 2.4. Ha a képzésben résztvevőről / résztvevőkről egyértelműen megállapítható, hogy beteg / ek (különös tekintettel a felső légúti fertőzésekre, hányás, hasmenés, ájulásos illetve bőrkiütéses tünetek esetén) részére / részükre az óra nem kerül megtartásra a további megfertőzéseket elkerülendő, és az oktatónak joga van a beteg résztvevőt / résztvevőket elküldeni az óráról. A tanóra megtartottnak minősül számára / számukra.

 • 2.5. A Megrendelő jogosult egy tanfolyami ciklus ( 24 tanórás ciklus ) alatt kettő darab órát lemondani az óra megkezdése előtt legkésőbb 24 órával kizárólag írásban, melyet a képzést szervező szintén írásban visszaigazol. A lemondott órák pótlásra kerülnek a Felek által egyeztetett időpontban az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt. Az ezen felül lemodott órák megtartottnak minősülnek, a befizetett díjrészlet összege visszafizetésre nem kerül.

 • 3. A képzésben résztvevő/k vállalja/ják, hogy felkészülten vesz részt a tanórákon, az értékeléseken.

 • 3.1. A képzésben résztvevő/k köteles/ek a képzést szervezőt minden olyan körülményről (tanulási nehézségek, tanulási zavarok, tanulási akadályozottság ) haladéktalanul értesíteni, amely a képzést szervező feladatának eredményességét vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A Megrendelő és a képzésben résztvevő felek felelősséggel tartoznak az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

 • 4. A képzést szervező vállalja, hogy a mulasztott tanórák anyagát biztosítja a képzésben résztvevőnek/ résztvevőknek hiányzás esetén az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.

 • 4.1. A képzésben résztvevő/k kérheti/k az elvesztett tanórai anyagok pótlását a képzést szervezőtől külön díjazás ellenében kizárólag az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt.

 • 5. Megrendelő / a képzésben résztvevő kérheti a képzést szervezőtől a tanfolyam elvégzését igazoló oklevél kiállítását külön díjazás ellenében, kizárólag az érintett díjrészlettel rendezett időszak alatt. Az oklevelet csak a tanfolyam elvégeztével, a záróteszt megírása után áll módunkban kiállítani.

 • 6. A Megrendelő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt bekövetkezett adatváltozásait a képzést szervezőnek írásban bejelenti. Ennek elmulasztásából eredő kárért felelőséggel tartozik.

 • 7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a képzést szervező egyoldalúan felbontja a szerződést, ha a résztvevő/ k magatartásával / magatartásukkal jelentős mértékben veszélyezteti/k a tanfolyam sikeres megtartását, vagy a tanfolyam idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ/nek el, különösképpen, ha az oktatót zaklatja/ják, fenyegeti/k, egészségét / életét veszélyezteti/k, másokat akadályoz/nak a tanulásban, illetve anyagi vagy erkölcsi kárt okoz a képzést szervezőnek. Ez esetben a Megrendelőnek semmilyen pénz visszaigénylési követelése nem lehet.

 • 7.1. A szerződés megszűnését vonja maga után, amennyiben a képzésben résztvevő/k órai viselkedésével/ viselkedésükkel folyamatosan akadályozza/ák, nagy mértékben zavarja/ják az oktató munkáját, aki nem tudja nyújtani azt a képzési színvonalat, ami által a kívánt nyelvi állapot elérhető.

 • 7.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a képzést szervező egyoldalúan felbontja a szerződést, amennyiben két egymást követő alkalommal nem jelenik meg a tanórán egyik résztvevő sem, és a tanórát ezt megelőzően nem mondták le írásban. Ez esetben a Megrendelőnek semmilyen pénz visszaigénylési követelése nem lehet.

 • 8. A Megrendelő jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés fejlécében szereplő céges adatait a képzést szervező az alábbiak szerint őrizze. A képzést szervező jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával megadott személyes / céges adatokat a személyes adatok védelméről szóló 2011. CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, nyilvántartásban őrzi. A személyes / céges adatot a képzést szervező képviseletében eljáró Adatkezelő őrzi, ahhoz másnak hozzáférést nem enged, azt más harmadik személy részére nem továbbítja. A személyes / céges adatokat a képzést szervező addig őrzi, míg a résztvevő/ megrendelő a képzést szervezővel szerződéses jogviszonyban áll, ezt követően az adatok azon részét őrzi tovább, melyeket számára jogszabály előír.

 • 9. A tanfolyam befejeztével a Felek között a jelen Szerződés megszűnik. Felek a jelen Szerződést kizárólag egyező akaratnyilvánítással, írásban módosíthatják, vagy szüntethetik meg.

 • 9.1. A szerződés bármely pontjának érvénytelenné válása vagy teljesíthetelensége a szerződés egészének az érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak abban, hogy ilyen részleges érvénytelenség esetén haladéktalanul, az érvénytelen helyett a szerződés céljainak leginkább megfelelő rendelkezést állapítanak meg.

 • 9.2. Amennyiben a képzés az óraszám teljesítése miatt a Felek hozzájárulásával a tervezett befejezés előtt zárul, a szerződés a tényleges befejezés napjáig érvényes.

 • 9.3. A képzést szervező vállalja, hogy minőségi nyelvoktatási szolgáltatást biztosít a képzésben résztvevő/k részére az előzetesen, a szerződés megkötésekor egyeztetett tanfolyami áron, időtartamban, helyszínen, nap(ok)on, időpontban, tudásszinten, csoportméretben. A tanfolyam megkezdése után már a csoport létszámán nem lehet változtatni, különös tekintettel a létszám bővítésre. Amennyiben a képzést szervező bármely fenti részleten változtatni szeretne, úgy köteles az(oka)t a Megrendelővel mielőbb, a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első órán közölni. . A Felek megállapodnak abban, hogy ilyen változtatás esetén haladéktalanul új megállapodást kötnek, amit szerződésszerűen rögzítenek.

 • 9.3.1. A nyelvoktatási szolgáltatást a képzést szervező a szerződés létrejöttét követően a Megrendelővel egyezetett időpontban, de legkésőbb 30 napon belül kezdi meg.

 • 10. A tanfolyamot megelőző szintfelmérés 7 fő alatti létszám esetén a tanfolyam első óráján történik, ami a tanfolyami díjban benne foglaltatik. Hét fő feletti létszám esetén, ha a megrendelő igényli akkor a Megrendelővel külön egyeztetett időpontban és helyszínen zajlik a szintfelmérés, aminek lebonyolítását és kiértékelését a képzést szervező csak külön díjazás ellenében vállalja.

 • 10.1. Amennyiben a Megrendelő nem kér szintfelmérést, a képzést szervező a tanfolyamot azon a szinten, céllal, kompetenciákkal szervezi meg, amit előzőleg a Megrendelő kért tőle.

 • 10.2. Az üzleti angol nyelv ( Business English, Office English, English at Work ) anyagának az elsajátításához minimum B1-es szintű nyelvtudás szükséges, amelynek meglétét a képzést szervező előzetesen szintfelmérés keretében ellenőrzi. A szintfelmérés ingyenes ebben az esetben, a jelentkező részéről akkor sem jár költséggel, ha a képzés megkezdését a képzést szervező nem ajánlja a számára.

 • 10.3. Amennyiben a Megrendelő megbízása négy fő alatti létszám esetére szól a képzést szervező kizárólag a Cuborum English Bt. telephelyén vállalja a tanórák megtartását: Budapest, 18.kerület, Tölgy utca 3.

 • 10.4. A képzésben résztvevő/k jogosult/ak a képzést szervezőtől ingyenes konzultációt kérni az eredményesség egyeztetése érdekében, amennyiben a tanfolyammal megjelölt nyelvi állapot elérése számára/ számukra nehézségbe ütközik.

 • 11. A Megrendelő a kezelési költség levonása után visszakapja a befizetett tandíjat, ha a tanfolyam megkezdéséig visszalép a tanfolyamtól. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj 10%-a.

 • 12. A képzést szervező nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződés rendkívüli felmondásával, ha az elégtelen szolgáltatási színvonal vagy késedelmes teljesítés vis maior eredménye. A „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a képzést szervező érdekkörén kívül következik be, nem a képzést szervező hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek például sztrájk, blokád, háború, árvíz, földrengés, tűzvész, járvány, terrorcselekmény, karantén korlátozások, közmű szolgáltatások akadozása vagy elégtelen működése, szállítási embargó, stb. Nem minősül vis maiornak a közlekedési akadály, amennyiben az nem egy rendkívüli, nem várt esemény miatt következik be, valamint a képzést szervező munkavállalói által folytatott sztrájk. A vis maior helyzetről a Felek kölcsönösen és haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. Ezen ok / okok miatt elmaradt tanórákat a képzést szervező a Megrendelővel egyeztetett időpontban köteles pótolni.

 • 12.1. Ha a képzést szervező hibájából a tanórák megtartása a szerződés keltezésétől számított egy naptári éven belül nem történik meg, akkor a tanfolyam teljes árát a Megrendelő visszakövetelheti.

 • 12.2. Ha a Megrendelő hibájából a teljesítés a szerződés keltezésétől számított egy naptári éven belül nem történik meg, akkor a tanfolyam teljes díja a képzést szervezőt illeti meg, és a Megrendelő nem veheti igénybe a letanítatlan órákat a továbbiakban.

 • 12.3. Felelősség kizárása technikai akadályok miatt az online képzések esetén: a képzést szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét a képzésben résztvevő internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a képzésben résztvevő informatikai eszközének meghibásodásából, helytelen beállításából, a résztvevő eszközén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban. Amennyiben a képzést szervező vagy a Tanár informatikai eszköze, internetes kapcsolata nem megfelelő a képzési alkalom megtartására, a képzési alkalmat megismétli a képzést szervező egy közösen egyeztetett időpontban a díjrészlettel rendezett időszak alatt. A képzést szervező nem köteles egynél több időpontot felajánlani a pótóra megtartására. A pótóra lemondása vagy igénybe nem vétele nem jár további pótlási lehetőséggel.

 • 13. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tanfolyam idejére a létszámnak megfelelő oktatásra alkalmas termet biztosítja, a megfelelő infrastukturális feltételekkel, valamint a szükséges közműveket. Hiányos feltételek esetén a tanfolyam a képzést szervező telephelyén folytatódik.

 • 13.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzés ideje alatt ingyenesen biztosítja a közösségi és szociális helyiségeket és azok használatát a képzést szervezőnek.

 • 13.2. A Megrendelő vállaja, hogy a tanfolyam ideje alatt ingyenes bejutási és parkolási lehetőséget biztosít egy személyautó részére a képzést szervezőnek telephelyén. Amennyiben a Megrendelő ezt nem tudja biztosítani a képzést szervező jogosult az ebből fakadó költségeit hozzáadni a kiszállási díjhoz vagy a tanfolyami díjhoz.

 • 14. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. jogszabályok az irányadók. A Felek a jelen Szerződésből származó esetleges viták eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

 • 14.1. A Feleknek meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a Felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Ha a Felek az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitával kapcsolatban a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai alapján fordulhatnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.


Angol Bolt angol oktatás minden szinten fizetés barion rendszeren